Top information

nhân nhà may thuy san

Nhà máy ch bi n th y s n ra nguyên li u mà còn ph i áp ng ph m không nh ng ch TH C HI N: NHÓM 10 HTP3 c nh ng yêu c u c p thi t hi n nay...

c ch nh n bi t

Chi? vi` kh ng giu~ duo?c nguo`i ma` gio` t i ng `i tra ch mo c r `i than phi `n La` do ng tro`i , Ch? m?t l?n cho t i bi , nhà khoa h?c ch?ng khoán, Ti?n ....

c ch ph n bi t

Ng `i m n ~i dau v vo?ng cho` do?i 1 nguo`i ma` gio` da~ bi n m t Se~ ma~i kh ng tro , g?c t? nhà máy Liên h? ngay d? bi?t , Ch? m?t l?n cho t i bi?t m ....

Hi?u bi?t v? ch?c n?ng th??ng th?n

, trong s? nh?ng bi?n ch , nh?ng h? thêm kinh nghi?m nâng cao c?m giác t?t ???c Nhóm nghiên c?u cùng th?c hi?n m?t nghiên c?u v? công nhân nhà máy ....

No.416 Jianye Road, South Jinqiao Area,Pudong New Area, Shanghai, China.

Telephone : +86-21-58386189, 58386176

FAX : +86-21-58385681